התנתק
תפריט

תנאי שימוש והתניות

מטעמי נוחות התקנון נכתב בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
השימוש באתר על כל תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תפקידך , את פרטי העסק , אנשי קשר וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ומספרי טלפון להתקשרות עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת קשרי הלקוחות של IMALL או באופן מקוון באתר.

1. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות IMALL. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.

2. IMALL לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר הנמצא בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש .

3. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. IMALL רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

4. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

5. IMALL. רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית IMALL לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

ב. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב IMALL או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות מנויים אחרים, או ספקים של IMALL;

ג. אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר IMALL לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר .

ה. אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

ו. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא.

ז. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

8. ההרשמה כמשתמש /ספק /לקוח מיועדת רק ללקוחות המאושרים על ידי איימול ישראל בלבד ועל פי שיקול דעתה .

9. ללקוח לא תהיה כל תענה ו או הילה לתביעה כלפי החברה/האתר במידה והפלטפורמה תוסר סופית על ידי הרשויות או הבעלים של הפלטפורמה (קניון, איימול, מרכז קניות ) ולא תקבל פיצוי בגין זה פרט להחזר כספי על זמן הנותר בהסכם לפרסום ללא כל החזר על הוצאות גרפיקה, דפוס ,תליה ואגרת שילוט.

 

תוכן פרסומי

1. הנך אחראי באופן בלעדי לתוכן הפרסום אותו תעביר באמצעות האתר במקום המיועד לכך ו או דרך התקשרות אחרת- מייל, ענן וכו' . IMALL אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים והם הינם באחריות המפרסם בלבד.

2. הנך אחראי באופן בלעדי לאשר את תוכן הפרסום מול מנהל הפלטפורמה (קניון ,מכרז קניות , טלוויזיה , שלטי חוצות , אתרי אינטרנט, רדיו וכו') .

3. באחריותך להעביר את החומר הפרסומי ל IMALL לא יאוחר מ 10 ימי עסקים לפני תחילת מועד עליית הפרסום ובהתאם להנחיות הגרפיות המותאמות לכל פלטפורמה.

4. באים יהיה איחור מצד הלקוח בהעברת החומר הפרסומי וכתוצאה מכך יתעכב זמן העלייה לאוויר של הפרסום לא יהיה למזמין הפרסום כל עילה לתביעה או טענה כלפי IMALL .

5. הנך מודע לכך שבאם החומר הפרסומי כבר הועבר לדפוס ובוצע במלאו ולא קיבלת אישור לכך שיעלה לאוויר (יפורסם בפלטפורמה ) לא תהיה לך כל עילה לתביעה את IMALL ואף תישא בהוצאות ההפקה והפלטפורמה.

 

שימוש בשירות

ניתן להשתמש בכל תוכן ומידע המצוי באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

חל איסור מוחלט להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל תוכן ומידע מתוך האתר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב,

בכל מקרה, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל את המידע המוצג באתר אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים בשירות, באופן שלא הותר או אושר, במפורש ובכתב על ידי IMALL. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהשירות.

1. אין להעביר תוכן פרסומי בפלטפורמות השונות שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

2. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

3. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

4. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט

 

תנאי תשלום

1. תנאי התשלום הינם שוטף 30+ .

2. הרשאת הפרסום והתשלום בהתאם למדיניות בעל הפלטפורמה ובהתאם לפרטים שאושרו ע"י הלקוח באתר.

· שוכרי קניון יגבה באמצעות הוראת קבע בחודש הפרסום ו/או בהתאם למדיניות הקניון .

· לקוחות חיצוניים – בהתאם לסגירה מול הלקוח ומדניות בעל הפלטפורמה .

3. על אף האמור בסעיף 2, במקרה בו הלקוח מסר לקניון הרשאה לחיוב חשבון מכח הסכם שנחתם בינו (או בין חברה מהקבוצה אליה משתייך הלקוח) ובין הקניון, שאז הלקוח נותן אישורו הבלתי חוזר כי הקניון יגבה את התשלומים על פי ההזמנה לפרסום באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בחודש העוקב למועד בו עלה הפרסום.

4. מובהר כי כל תנאי השימוש באתר, לרבות התחייבויות הלקוח ותנאי התשלום, מהוות חוזה לצד ג והתחייבויות ישירות של הלקוח לטובת הקניון.

5. הפרסום הינו למשך חודש אלא אם צויין אחרת ב"תיאור הפלטפורמה " ,התלייה מתבצעת בכל תחילת חודש והסרה בסיום החודש .

6. ניתן לבצע את התשלום בשלושה דרכים : אשראי , העברה בנקאית , צי'ק שותף שלושים .

7. המחיר כולל הפקה אחת תליה ואגרות שילוט עירונית בהתאם לאזור גודל וסוג הפלטפורמה .

8. מחיר הפרסום אינו כולל הפקת תכנים או שירותים גרפיים אחרים והאחריות להפקת החומר הפרסומי והעברתו לחברה מוטלת על הלקוח .

9. במידה ולא עמד הלקוח בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש באתר כולל תנאי התשלום תהיה החברה רשאית להפסיק בכל עת את אספקת השירות ולהוריד את הפרסום באופן מיידי ואף לדרוש את פירעונם המיידי של כל הסכומים המגיעים מאת הלקוח לחברה בין אם הגיע מועד פירעונם על פי תנאי התשלום שסוכמו בין הצדדים בין אם לאו.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של IMALL  בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל IMALL להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש IMALL .

 

אחריות IMALL

IMALL מתחייבתלא לעשות כל שימוש במידע העסקי אשר תהיה חשופה עליו ולא תעביר מידע עסקי בין הספקים/ לקוחות השוניםואף לא תוציא מידע רגיש זה לציבור בכל צורה שהיא.

איימול מתחייבת כי בהקמה הראשונית המידע על הפלטפורמות השונות יעבור אישור של בעל הפלטפורמה והינה באחריותה .

לאחר מיכן עדכון המידע בפלטפורמה יועבר לבעל הפלטפורמה והמידע שיוצג שם הינו באחריותו הבלעדית ולא תהיה ללקוחות כל הילה לתביעה בגין מידע שגוי ואו מוטעה .

IMALL תהייה אחראית לאישור כל המשתמשים בשירותי האתר על בסיס הנתונים שניתנו על יד הלקוח

השירות המידע והתכנים הכלולים באתר לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיIMALL  בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך או בגין מהימנות, שלמות ודיוק המידע והתכנים המתפרסמים בו השימוש בשירות וכל החלטה שתתקבל על ידך ביחס למידע ולתכנים המתפרסמים בו ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

IMALL אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי IMALL או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיה.

IMALLמתחייבת לתקן כל בעיה שתהיה בגדר אחריותה תוך 72 שעות לרבות בעיות שנוצרו בתהליך היצור או התקנה של הפרסום.

IMALL אינה תהיה אחראית על כל ונדליזם או מפגע מגורם שלישי ולא תישא בעלויות התיקון ולא תהיה למפרסם כל עליה לתביעה בגין סיבות אלו (כח עליון , בעיה במתקן אשר אינו בבעלות איימול , ונדליזם , )

 

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בשירות או בקשר עם תנאים אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והסחר האלקטרוני וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.