התנתק
תפריט

גרפיקה / ותנאי תשלום


1. האחריות בגין הנתונים ו/או התכנים המופיעים בפרסום וחוקיותם לרבות בהיבטי זכויות יוצרים /קניין רוחני ולשון הרע מוטלת על הלקוח בלבד.הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או הקניין מידית בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך .

2. תוכן הפרסום יהיה באחריות הלקוח במקרה של השחתה או הנחייה של גורם חוקי כלשהו אשר ידרוש להסיר את הפרסום (מכל סיבה בין אם צניעות ו/או פגיעה ברגשות הציבור ) הלקוח יישא בהוצאות של הפקה והתקנה שילוט חדש.

3. ללקוח לא תהיה כל תענה ו או עילה לתביעה כלפי החברה/האתר במידה והפלטפורמה תוסר סופית על ידי הרשויות או הבעלים של הפלטפורמה (קניון , איימול, מרכז קניות ) ולא תקבל פיצוי בגין זה פרט להחזר כספי על זמן הנותר בהסכם לפרסום ללא כל החזר על הוצאות גרפיקה, דפוס ,תליה ואגרת שילוט .

4. הלקוח מתחייב שתכני הפרסום אשר יפורסמו על גבי הפלטפורמות השונות לא יכללו חומר מביש ,פוגעני ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור הלקוח הינו אחראי לאשר את תוכן הפרסום מול הקניון ובנוסף הינו האחראי הבלעדי לכל טענה/טביעה או צעדים משפטיים במידה ואלו יחולו על איימול או הקניון .

5. הלקוח מצהיר שהוא בעל זכויות הקניין הרוחני ו/או השימוש בטכני הפרסום ,ושבאמצעות הסכם זה ניתנת הרשות Imall ו/או הקניון לעשות שימוש בתכנים אלו על הפלטפורמות השונות .

6. מחיר הפרסום אינו כולל הפקת תכנים או שירותים גרפיים אחרים האחריות להפקת החומר הפרסומי והעברתו בזמן לחברה מוטלת על הלקוח בלבד.

7. באחריות הלקוח להעביר את התכנים הפרסומיים כ10 ימים לפני תאריך עליית הפרסום בכדי לעמוד בבקשת הלקוח .

8. הרשאת הפרסום והתשלום בהתאם למדיניות בעל הפלטפורמה ובהתאם לפרטים שאושרו ע"י הלקוח באתר.
    · שוכרי קניון יגבה באמצעות הוראת קבע בחודש הפרסום ו/או בהתאם למדיניות הקניון .
    · לקוחות חיצוניים – בהתאם לסגירה מול הלקוח ומדניות בעל הפלטפורמה .

9. הפרסום הינו למשך חודש אלא אם צויין אחרת ב"תיאור הפלטפורמה " ,התלייה מתבצעת בכל תחילת חודש והסרה בסיום החודש .

10. לא תהיה ללקוח כל עילה לתביעה או בקשת פיצוי כספי ו/או בזמן פרסום בגין איחור בעליה לאוויר בעקבות איחור בהגשת החומר הפרסומי .

11. תנאי התשלום הינם שוטף 30+ .

12. ניתן לבצע את התשלום בשלושה דרכים : אשראי , העברה בנקאית , שיק שוטף שלושים .

13. המחיר כולל הפקה אחת תליה ואגרות שילוט עירונית בהתאם לאזור גודל וסוג הפלטפורמה .

14. לא עמד הלקוח בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש באתר כולל תנאי התשלום תהיה החברה רשאית להפסיק בכל עת את אספקת השירות ולהוריד את הפרסום באופן מיידי ואף לדרוש את פירעונם המיידי של כל הסכומים המגיעים מאת הלקוח לחברה בין אם הגיע מועד פירעונם על פי תנאי התשלום שסוכמו בין הצדדים בין אם לאו.